Postup přijetí nového člena

Vznik členství na základě stanov ČSCH viz text níže:

 

Vznik členství

§ 5
1. Členství jednotlivců (fyzických osob) ve Svazu je dobrovolné a je založeno v jedné ZO. Členem může být každý, kdo souhlasí se Stanovami, je chovatelem, příznivcem nebo má zájem o chov drobných zvířat a chce se na činnosti Svazu podílet. Vznikem řádného členství v pobočném spolku vzniká současně členství i ve Svazu. To platí i o zániku řádného členství.

2. Členství má charakter osobního poměru, vyloučeného v rámci právního nástupnictví.

3. Členství vzniká schválením písemné přihlášky výborem ZO a zaplacením členského příspěvku. Po schválení členství členskou schůzí získává člen právo hlasovat a být volen. Členství právnické osoby je podmíněno smlouvou uzavřenou mezi statutárními orgány. Členství ve Svazu se prokazuje členskou legitimací.

4. Členy Svazu se mohou stát osoby starší 6 let, do nabytí zletilosti je jejich členství podmíněno souhlasem zákonného zástupce. Do konce roku, kdy člen dovrší 18 let je mladým chovatelem (dále „MCH“).

5. Řádní členové mohou založit v dalších pobočných spolcích (ZO, Klub) své přidružené členství na základě schválení výborem tohoto pobočného spolku. Zde hradí účelové příspěvky podle usnesení členské schůze tohoto pobočného spolku. Přidružené členství zakládá právo volit, být navrhován a volen v tomto pobočném spolku.

6. Udělení čestného členství přísluší členské schůzi, případně Valné hromadě a konferenci. Jedná se zpravidla o ocenění za mimořádné zásluhy o Svaz a chovatelství a nezakládá členská práva a povinnosti, čestný člen je však zván na akce spolku, který čestné členství udělil a je oprávněn zúčastnit se jednání jeho nejvyššího orgánu s hlasem poradním. Zaplacením členského příspěvku zůstává i řádným členem.

7. Členy Svazu mohou být i cizí státní příslušníci nebo právnické osoby, pokud splňují podmínky pro vznik členství. Seznam členů

 

§ 6
1. Svaz a pobočné spolky vedou seznamy členů v souladu s právními předpisy/8 pro svoje organizační potřeby. Seznam členů Svazu není zveřejňován. Pobočný spolek může seznam svých členů zveřejnit při dodržení obecně závazných právních předpisů.

2. Zápisy a výmazy v seznamech provádí statutární orgán příslušné organizační složky.

3. Zápis člena je veden v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa, pobočný spolek, údaje o organizační a odborné činnosti vč. přehledu o chovaných drobných zvířatech.

 

Členská práva

§ 7
Členové Svazu mají právo:
1. Všestranně se podílet na činnosti Svazu a využívat výhod, prostředků a zařízení Svazu.

2. Účastnit se členské schůze pobočného spolku, jehož je členem a od 18 let věku hlasovat, volit, být navrhován a volen do všech orgánů Svazu.

3. Vznášet návrhy, podněty, dotazy, stížnosti orgánům Svazu.

4. Odvolávat se proti rozhodnutím vydaným v neprospěch člena.

5. Získávat vyznamenání Svazu.

6. Vystavovat svá zvířata nebo s nimi soutěžit na akcích pořádaných Svazem nebo mezinárodními organizacemi, jimiž je Svaz členem.

 

Členské povinnosti

§ 8
1. Základní povinností člena je dodržovat Stanovy a navazující svazové předpisy, usnesení orgánů, dbát zájmů Svazu, platit členské a účelové příspěvky.

2. Zajišťovat ochranu, pohodu a zdraví zvířat, přispívat k tvorbě životního prostředí.

3. Značit a evidovat svá zvířata prostředky a způsobem stanoveným odbornými předpisy Svazu nebo zvláštními právními předpisy.

4. Zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy a dobré jméno Svazu a nižších organizačních složek, zachovávat vůči ostatním členům ohleduplnost, vzájemný respekt a dobré mravy. Člen musí být písemně vyzván výborem ZO nebo jiným statutárním orgánem k nápravě neplnění svých povinností. Pokud do 30 dnů od doručení výzvy není zjednána náprava, mohou být za porušení povinností člena ukládána opatření v souladu s Organizačním řádem Svazu.

 

Zánik členství

§ 9
Členství člena ve Svazu zaniká:

1. Vystoupením prohlášením na členské schůzi nebo sděleným písemně výboru ZO, ve které má své řádné členství.

2. Vyloučením podle Organizačního řádu Svazu, o vyloučení musí rozhodnout členská schůze na návrh statutárního
orgánu.

3. Výmazem z evidence z důvodu nezaplacení členského příspěvku.

4. Úmrtím.

5. Zánikem Svazu.

Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o zániku členství navrhnout v písemné formě, aby rozhodnutí
o jeho vyloučení přezkoumal nadřízený orgán.

 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ČLENSTVÍ V NAŠÍ ORGANIZACI VÁS PROSÍME O VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE NÍŽE A ZASLANÍ NA ADRESU:

ZO ČSCH TĚRLICKO, TĚŠÍNSKÁ 879/29A, HORNÍ TĚRLICKO, TĚRLICKO 735 42 NEBO NA EMAIL CSCH.TERLICKO@SEZNAM.CZ

 

PO OBDRŽENÍ PŘIHLÁŠKY VÁS BUDEME INFORMOVAT, KDY SE BUDE KONAT NEJBLIŽŠÍ ČLENSKÁ SCHŮZE, KTERÁ BUDE SCHVALOVAT VAŠE ČLENSTVÍ.

 

ZO ČSCH Těrlicko

Těšínská 879/29a

Horní Těrlicko

Těrlicko

735 42Více zde: https://cschterlicko.webnode.cz/kontakt/

ZO ČSCH Těrlicko

Těšínská 879/29a

Horní Těrlicko

Těrlicko

735 42Více zde: https://cschterlicko.webnode.cz/kontakt/


Prihlaska.pdf (Přihláška pro nové členy)

 

Stanovy.pdf (Stanovy ČSCH Platné od 1.1.2017)